Datum Harmonogram
8. června – pondělí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky pro přihlášené na 1. termín – pozvánky byly odeslány mailem
16. června – úterý zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve večerních hodinách
17. – 23. června odevzdávání zápisových lístků a podpis smlouvy o studiu spolu s úhradou 1. části školného


 Všichni uchazeči obdrželi pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám. Evidenční číslo je zároveň vaším registračním číslem.

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů jsou uvedena na webových stránkách školy (www.arcus9.cz).

Na základě legislativních opatření MŠMT (zákon č. 135/2020 Sb. a vyhlášky č. 232/2020 Sb.) je průběh přijímací zkoušky upraven. Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou a to ve škole, kterou uvedl v přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Zároveň dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut.

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z RVP pro základní školy. Uchazeč s SPU má uzpůsobené podmínky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Zdravotní hlediska při organizace jednotné přijímací zkoušky:

  1. Při příchodu ke škole mají uchazeči zakrytá ústa a nos rouškou a udržují, pokud možno, dvoumetrový odstup od ostatních osob.
  2. Do budovy školy budou uchazeči vcházet podle pokynů pověřených zaměstnanců školy.

Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit k vstupní proceduře již v 7.20 hodin.

  • Ve vstupním vestibulu školy bude každému uchazeči změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije připravenou dezinfekci a bude provedena prezence po předložení občanského průkazu, resp. jiného průkazu s fotografií, pozvánky k přijímací zkoušce a odevzdá zde Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde jsou rovněž uvedeny v bodech 2 – 8 tzv. rizikové osoby. Toto Čestné prohlášení musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče a je přílohou pozvánky a ke stažení na webových stránkách školy. V případě, že uchazeči bude naměřena tělesná teplota 37 st. a vyšší nebo neodevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, případně bude vykazovat zřetelné příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly vykazovat dosud známé příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebude do budovy školy vpuštěn.
  • V případě zdravotních problémů a neúčasti u zkoušky musí uchazeč svoji nepřítomnost řádně omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. V takovém případě má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu.
  • Po splnění výše uvedených formalit uchazeč se odebere do určené místnosti (učebny), kde opět použije dezinfekci.
  • Ve společných prostorách se uchazeči pohybují vždy v rouškách zakrývajících ústa a nos, během pobytu v učebně je mohou odložit do igelitového sáčku, který si musí přinést s sebou do školy. Odložení roušek povoluje zadávající učitel.
  • Během přestávky mezi zkouškami uchazeči nesmí opustit budovu školy, v případě příznivého počasí jim bude umožněn pobyt na venkovním školním pozemku.
  • Případné občerstvení si uchazeči zajistí vlastní, ve škole není v provozu stravovací zařízení.
  • Do budovy školy nemohou vstoupit doprovázející osoby uchazečů.

Vyhodnocení přijímací zkoušky:

Centrum (Cermat) je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky do 15. června 2020. Nejpozději 16. června 2020 musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče, včetně kritérií přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí. Zákonní zástupci mají možnost využít práva nahlédnutí do spisu dne 17. 6. 2020 od 8 do 12 hodin.

Odevzdání zápisového lístku – termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat škole a uzavřít smlouvu o studiu spolu s úhradou první části školného.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Náhradní termín –  k náhradnímu termínu se může dostavit uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z neúčasti při řádném termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. 6. 2020.

Dokumenty a formuláře ke stažení:

Zákon č. 135_2020 Sb.

Vyhláška č. 232_2020 Sb.

Čestné_prohlášení

V Praze dne 20. 5. 2020

RNDr. Josef Závěta, CSc.
v. r.

ředitel školy