Ochrana zdraví a provoz školy pro období přípravy žáků posledních ročníků na maturitní zkoušku v květnu 2020

 • Před vstupem do školy se žáci neshromažďují, dodržují odstup 2 metry, platí povinnost zakrytí úst a nosu (rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem pro vyřazení žáka z přípravy.
 • Po vstupu do budovy školy odevzdá žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, jehož formulář je zveřejněn na webu školy a zde.
 • Žák odchází na výuku do předem určené učebny, je stanoven časový rozpis výuky v učebně. Po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Počet žáků ve skupině je max. 15, v učebně v lavici sedí pouze jeden žák, odstup mezi žáky je 2 metry (nejméně 1,5 metru). V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.
 • Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase, a to s použitím roušky a respektováním stanoveného odstupu.
 • Pro účely konání maturitních zkoušek v termínu červen 2020 připravilo MŠMT samostatný materiál k ochraně zdraví a provozu školy reagující na aktuální epidemiologickou situaci. Pokyny plynoucí z tohoto dokumentu budou zaslány přímo maturujícím žákům v posledním květnovém týdnu.

V Praze 8. května 2020
RNDr. Josef  Závěta, CSc.

ředitel školy