Podmínky přijetí ke studiu

1. kolo přijímacího řízení – školní rok 2022/2023

V souladu s § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl ředitel školy o podmínkách 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2022/2023 takto:

– obor vzdělání 65 – 42 – M/02 Cestovní ruch

– IZO: 110011350
– REDIZO: 600006450

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 26.
Termín podání přihlášky: do 1. března 2022

Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena na základě § 60, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění). Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Přijímací řízení – jednotná kritéria

Přijímací zkoušky zahrnují: Testy z Matematiky a její aplikace (MAT) a Českého jazyka a literatury (ČJL). Testy jsou tvořené a vyhodnocované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, kterými je určen obsah vzdělávání žáků na druhém stupni ZŠ.
Doba na vypracování testů: MAT – 70 minut, ČJL – 60 minut.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Povolené pomůcky ke konání přijímací zkoušky jsou pouze psací potřeby, propisovačka či pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Maximální bodový zisk jednotné zkoušky je 100 bodů (50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka).

Další část zkoušek tvoří školní přijímací zkouška.

Uchazeč o studium bude přijat na základě výsledků dosažených na základní škole, resp.
v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Přijímací řízení – kritéria daná školou

Za prospěch ze ZŠ může žák získat max. 60 bodů, tj. 20 bodů za každé ze sledovaných pololetí.
Hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z českého jazyka, cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu podle schématu: za známku v každém pololetí – 1 = 5 bodů, 2 = 4 body, 3 = 3 body.
Dalších 7 bodů může získat žák za další aktivity, účast v olympiádách a soutěžích.

Přijat bude uchazeč, který se umístí na 1. – 26. místě.

Oznámení výsledku přijímacího řízení
Centrum zašle hodnocení jednotné zkoušky škole nejpozději do 28. dubna, ředitel ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po obdržení výsledků.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy pod registračními čísly uchazečů. Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60e a § 183 odst. 2 školského zákona).
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise.
Přihlášku si můžete stáhnout zde. Potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Přihlášku pro první kolo je třeba doručit škole nejpozději do 1. března 2022.

Na přihlášce uchazeč uvede dvě školy ve stejném pořadí. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem a potvrzené základní školou.

Jednotné zkoušky potom bude uchazeč skládat na obou školách v pořadí, které uvede na přihlášce.
Každý uchazeč může konat oba testy jednotné zkoušky dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Přijímací zkoušky proběhnou 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022.

V Praze dne 25. 10. 2021

 

RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel školy

________________________________________
Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák zúčastnil např. olympiád, projektů či soutěží.
Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.