Podmínky přijetí ke studiu

AKTUALIZACE k 19. 3. 2021

Přijímací zkoušky v tomto roce proběhnou pouze formou školní přijímací zkoušky 5. a 6. května 2021.
Jednotná přijímací zkouška z MAT a ČJL se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – školní rok 2021/2022

souladu s § 60, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodl ředitel školy o podmínkách 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2021/2022 takto:

– obor vzdělání 65 – 42 – M/02 Cestovní ruch

– IZO: 110011350
– REDIZO: 600006450

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 26.
Termín podání přihlášky: do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svým „Opatřením obecné povahy, č.j. MSMT-43073/2020-3, ze dne 5. ledna 2021“ rozhodlo o změně v průběhu a organizaci přijímacích zkoušek na střední školy a pak následně podle: „Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)“.

Na základě tohoto „Opatření MŠMT“ se rozhodnutím ředitele školy jednotná přijímací zkouška v tomto oboru vzdělání s maturitní zkouškou pro následující školní rok nekoná. Koná se pouze školní přijímací zkouška.

Přijímací řízení bude obsahovat pouze školní přijímací zkoušku z anglického jazyka formou testu (vzorový test níže) a testu všeobecných znalostí. Uchazeč/ka o studium bude přijat(a) na základě výsledků dosažených na základní škole, resp. v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Přijímací řízení – kritéria daná školou

Uchazeči/uchazečky budou konat školní přijímací zkoušky.
1/ Test z anglického jazyka – 30 otázek. Lze získat 30 bodů.
2/ Test všeobecných znalostí – 30 otázek (zaměřený hlavně na historii, český jazyk, dějepis, zeměpis a společenské vědy). Lze získat 30 bodů.

Za prospěch ze ZŠ, kde se bude hodnotit pouze 1. pololetí 8. a 9. třídy může žák(yně) získat max. 40 bodů, tj. 20 bodů za každé ze sledovaných pololetí. Hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z českého jazyka, cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu podle schématu: za známku v každém pololetí – 1 = 5 bodů, 2 = 4 body, 3 = 3 body. Dalších 10 bodů může získat žák(yně) za další aktivity, účast v olympiádách a soutěžích.

Celkem lze získat 110 bodů.

Přijat bude uchazeč/ka, který/která se umístí na 1. – 26. místě. V případě rovnosti bodů rozhoduje:

1/vyšší zisk z testu z anglického jazyka,
2/ test všeobecných znalostí
3/ počet bodů v 1. pololetí 8. třídy ZŠ.

Ředitel školy si vyhrazuje, že může podle „Opatření MŠMT“ do 8. března 2021 dodatečně rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek u oboru s maturitní zkouškou, u kterého je počet přijatých přihlášek nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Uchazeči budou ke vzdělávání v tomto oboru přijati bez konání zkoušky. Ředitel školy zveřejní tuto informaci nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. března 2021) tuto informaci sdělí také uchazečům, resp. jejich zákonným zástupcům.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Oznámení výsledku přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny podle „Opatření MŠMT“ nejdříve 19. května
2021 v souladu se školskými předpisy ve škole na úřední desce a na webových stránkách školy
pod registračními čísly.

Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč(ka) neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák(yně).

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60e a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise.
Přihlášku si můžete stáhnout zde. Potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Přihlášku pro první kolo je třeba doručit škole nejpozději do 1. března 2021.

Na přihlášce uchazeč/ka uvede dvě školy ve stejném pořadí. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem a potvrzené základní školou.

Zkoušky bude uchazeč/ka skládat v naší škole v pořadí, které uvede na přihlášce.

Upozornění – původně plánovaný termín 1. kola přijímacího řízení byl změněn na základě „Opatření MŠMT“ takto:

První termín školní přijímací zkoušky je ve středu 5. května 2021.

Druhý termín přijímací zkoušky je ve čtvrtek 6. května 2021.

Přihlášeným uchazečům budou zaslány pozvánky s podrobnými informacemi v zákonném termínu.

V Praze dne 24. 1. 2021, po vyhlášení „Opatření MŠMT“ doplněno 19. 3. 2021.

 

RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel školy

________________________________________
Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák(yně) zúčastnil(a) např. olympiád, projektů či soutěží. Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.