Psychologické poradenství pro žáky cestovního ruchu

Bezplatné psychologické poradenství na naší škole rozšiřuje služby pro vás. Je určeno převážně pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Hlavním cílem psychologického poradenství je

  • Poskytovat poradenské konzultace žákům, popř. zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům školy. Účast na konzultacích může být v rámci školy doporučena, je však dobrovolná.
  • Poskytnout pomoc v psychicky náročných životních okamžicích (krizová intervence) formou osobní konzultace nebo zodpovězením písemného dotazu. Dotazy lze pokládat pomocí schránky důvěry ve škole nebo v online poradně
  • Poskytnout pomoc třídním kolektivům, chtějí-li zlepšit atmosféru ve třídě, zvláště s ohledem na možnou šikanu, komunikační potíže s dalšími lidmi ve škole, vztahy apod.

A kromě toho

  • Podpořit dobrou atmosféru ve škole.
  • Spolupracovat s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, dalšími pedagogy a vedením školy na mapování situace jednotlivých žáků a tříd se zaměřením na podporu žáků se speciálními vzdělávacími požadavky a žáků mimořádně nadaných.

Psychologické poradenství zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9.

Osobní konzultaci si můžete dohodnout na info@arcusp9.cz.