Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch pro školní rok 2017/2018

V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky 353/2016 Sb., vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedeného oboru vzdělání pro školní rok 2017/2018.

65-42-M/02 Cestovní ruch

Termín: průběžně do naplnění kapacity

Počet volných míst: 5

Podání přihlášky:
Uchazeč použije formulář přihlášky stanovený MŠMT jako v prvním kole, druhou školu neuvádí. Přihláška musí být potvrzena základní školou a podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem. Přihlášku je třeba osobně odevzdat v kanceláři školy.

Kritéria přijímacího řízení: Celkové výsledné hodnocení uchazečů o studium bude dáno součtem dosažených bodů v jednotlivých pololetích za studium v ZŠ z českého jazyka, cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu podle schématu: za známku v každém pololetí – 1 = 5 bodů, 2 = 4 body, 3 = 3 body. Dalších 10 bodů uchazeč získá za účast v olympiádách a projektech (nutno doložit) a za další aktivity. Přijati budou uchazeči, kteří získají alespoň polovinu možných bodů.