Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku
na školní rok 2020/2021 v prvním kole přijímacího řízení. 

Obor 65-42-M/02  Cestovní ruch

V souladu s ustanovením § 59, 60 a násl. a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola ARCUS, s.r.o., Kardašovská 691, 198 00 PRAHA 9, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  • seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  • datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  • poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  • poučení pro nepřijaté uchazeče, poznámky a pokyny

Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

Přijati  
pořadí reg. č.
1 47
2 34
3 3
4 1
5 29
6 53
7 30
8 66
9 8
10 14
11 28
12 20
13 52
14 74
15 58
16 10
17 12
18 73
19 5
20 61
21 44
22 37
23 50
24 39
25 75
26 rezervováno pro náhradní termín

 

Nepřijati Nepřijati
pořadí reg. č. pořadí reg. č.
27 27 54 65
28 69 55 60
29 22 56 36
30 57 57 33
31 48 58 13
32 9 59 42
33 31 60 25
34 24 61 43
35 18 62 54
36 21 63 41
37 15 64 32
38 56 65 17
39 23 66 16
40 26 67 63
41 38 68 68
42 55 69 45
43 4 70 19
44 71 71 76
45 35 72 51
46 6 73 40
47 62 74 70
48 72 75 49
49 11 76 46
50 64 77 67
51 7
52 2
53 59

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

  1. červen 2020

Poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný – a to do 23. června 2020.

 

Do tohoto data také musí zákonní zástupci podepsat smlouvu o studiu a uhradit první částku školného ve výši 11 000 Kč hotově při podpisu smlouvy nebo předem převodem na číslo účtu: 136 420 207/ 0100 (variabilní symbol je registrační číslo uchazeče a uvedou rovněž do textu jeho jméno).

K podpisu smlouvy se prosím telefonicky objednejte na tel.: 281 865 390.

 

Přijaté uchazeče o studium zveme dne 18. června 2020 v 15:00 hod. k rozřazovacím testům z anglického jazyka.

Rodiče mohou zároveň podepisovat smlouvu o studiu.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V souladu s ustanovením § 36, odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci správního řízení včetně jejich zástupců mají právo nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí dne 16. 6. 2020 od 8 do 12:00 hod. v sekretariátu školy.

Poznámky

Podle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. První přijatý uchazeč získal 147 bodů, poslední přijatý uchazeč získal 111 bodů.

Pokud přijatý uchazeč nechce studovat v naší škole, uvítáme toto sdělení e-mailem předem.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

POUČENÍ  PRO  NEPŘIJATÉ  UCHAZEČE

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.

I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

  1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
  2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena
i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

– existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět a

– uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Pokud máte zájem o studium v naší škole, podejte „ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ“
a svůj úmysl můžete také sdělit telefonicky nebo e-mailem předem před doručením poštou.

 

Formulář: „Žádost o vydání nového rozhodnutí“ ke stažení.