Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. je školou s dlouholetou tradicí 30 let v oblasti středoškolského vzdělávání.

Od roku 2006 je gymnázium držitelem „Zlatého certifikátu kvality“, předaného ředitelce školy ministryní školství. Gymnázium ARCUS bylo mezi prvními oceněnými školami v celé ČR.

Budova gymnázia - Arcus 9

 • Gymnázium klade důraz na přírodovědné předměty a výuku cizích jazyků.
 • Gymnázium ARCUS je menší školou rodinného typu. V současné době škola má okolo 268 žáků ve 13 třídách.
 • Ve škole působí kvalifikovaný pedagogický sbor, který se skládá z 28 pedagogů. Více než třetinu tvoří muži.
 • Pravidelně dosahujeme velmi dobrých výsledků jak ve státních maturitních zkouškách, tak ve středoškolských soutěžích.
 • Naši žáci dosahují vynikajících výsledků v krajských i v celorepublikových olympiádách.
 • Žáci jsou během studia připravováni k jazykovým zkouškám FCE, CAE.
 • Žáci kvarty mají zařazen navíc nepovinný předmět Příprava na jazykové zkoušky PET
 • Klima školy je velmi dobré, v menší škole se žáci dobře znají a navzájem se respektují.
 • Ve všech třídách mají učitelé i žáci k dispozici datové projektory, plné ozvučení a Wi-Fi připojení.
 • V budově školy využíváme školní jídelnu. Žáci si vybírají vždy ze dvou jídel.
 • V prostorách gymnázia mají žáci k dispozici školní občerstvení, kde si mohou zakoupit snídani, svačinu, ovoce a další pochutiny zdravé výživy.
 • Ve škole mají žáci k dispozici 3 počítačové učebny, z toho 1 učebna je vybavena programy na podporu výuky cizích jazyků.
 • Devět učeben je nově zcela klimatizovaných.
 • Ve všech učebnách jsou rekuperační jednotky na výměnu vzduchu.
 • Ve škole vychází školní časopis a žáci jsou zapojeni také do tvorby školní ročenky.
 • Každoročně se pořádají školy v přírodě, lyžařské kurzy a vícedenní zahraniční exkurze.
 • Součástí výuky jsou samozřejmě také jednodenní tematické výjezdy.
 • Výuka probíhá nejen frontálním, ale také projektovým způsobem.
 • Pořádáme Víkendy s ARCUSEM, žáci se mohou o víkendech zúčastnit nejen kulturních, ale i sportovních akcí.
 • Rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí docházkového systému.
 • Gymnázium je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.
 • Rodiče mohou sledovat klasifikaci žáků na internetu s podrobnými údaji, kdy a za co byla známka stanovena.
 • Žáci mají k dispozici v zabezpečené elektronické aplikaci tzv. studijní sekci, kde mohou
  v on-line podobě najít podklady pro podporu jejich výuky.
 • Škola je zapojena do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
 • Škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice (vyjma pracovních a jazykových učebnic).