O škole

Naše gymnázium poskytuje studium v osmiletém cyklu. Do osmiletého studia se hlásí žáci po páté třídě základní školy.

Škola byla založena v roce 1992, má tedy více než 29 letou tradici v rámci českého soukromého středoškolského vzdělávání.

V příštím školním roce (2022/2023) budou otevřeny 2 třídy osmiletého studia.

Naše škola také mimo jiné klade důraz na výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. Z cizích jazyků se vyučuje angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština.

Žáci si mohou již od sekundy vybrat volitelné předměty jako např. cvičení z biologie, zeměpisu, fyziky, matematiky a chemie a ve vyšších ročnících semináře ze základů společenských věd, dějepisu, estetické výchovy, biologie, chemie, zeměpisu, matematiky, fyziky, informatiky a výpočetní techniky a semináře z cizích jazyků. Maturanti v rámci volitelného předmětu v posledním ročníku píší a obhajují závěrečnou seminární práci.

Žáci mají k dispozici tělocvičnu a školní jídelnu. Škola má tři speciální učebny výpočetní techniky a neomezený rychlý přístup na internet, Wi-Fi připojení, 15 datových projektorů, interaktivní tabule, projekční mikroskop a další moderní technické vybavení. Škola zřídila vlastní odbornou pracovnu biologie a fyziky, laboratoř a posluchárnu chemie, knihovnu s cca 1 800 tituly. Výuka probíhá jak běžnou frontální formou, tak také projektovým způsobem. Žáci se úspěšně účastní řady olympiád a soutěží pro středoškoláky včetně SOČ, besed s odborníky z praxe a vysokých škol. Žáci mohou využívat počítačovou síť a internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase. Ve specializovaných učebnách výpočetní techniky je zabudovaná klimatizace pro větší komfort při výuce. Žáci si mohou přímo ve škole udělat řidičský průkaz s výraznou slevou. Škola se zapojila do projektu eTwinning v rámci spolupráce se zahraničními školami na různých projektech. Novinkou je zapojení školy do programu DoFe, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, v rámci kterého žáci musí prokázat nejen své odborné, ale také morální kvality. Gymnázium se navíc v roce 2018 stalo fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK.

Školné pro žáky primy ve školním roce 2022/2023 bude činit 42 000 Kč.