O studiu

Studium je zaměřeno pro přípravu žáků ke studiu na vysokých školách všech typů nebo na vyšší odborné školy. Důraz klademe na výuku cizích jazyků, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky.

Žáky vedeme k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup. Absolventi díky nabytým odborným znalostem výpočetní techniky a minimálně dvou cizích jazyků naleznou uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale i jako techničtí pracovníci ve státní nebo soukromé hospodářské sféře.

Naši absolventi jsou dlouhodobě úspěšně přijímáni na všech typech vysokých škol (Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, lékařské fakulty, fakulty ČVUT, VŠCHT). Někteří byli přijati na VOŠ všech typů a na jazykové školy. V posledních letech odchází velká část na zahraniční vysoké školy, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

V gymnáziu působí stabilní a plně aprobovaný pedagogický sbor, doplněný externími pracovníky z některých odborných vysokoškolských pracovišť. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením jednotlivých předmětů ve čtvrtletích. Rodiče mohou sledovat na internetu klasifikaci i příchod a odchod žáků ze školy a mohou sledovat pokroky ve studijní sekci. Vyučující uplatňují individuální přístup k žákům a poskytují jim pravidelné konzultace dle potřeb.

Žákům nabízíme každoročně možnost přihlásit se na konverzace v cizích jazycích s rodilým mluvčím. Ve škole je také možnost přihlásit se na sportovní kroužek, který vedou naši vyučující tělesné výchovy v mimoškolních časech. Žáci kvarty mají navíc posílenou výuku anglického jazyka. Je pro ně zařazen nepovinný předmět Příprava na jazykové zkoušky PET.

Žáci mohou také ve svém volném čase využívat tři počítačové učebny i mimo pravidelnou výuku, připojení na internet, scanner nebo Wi-Fi síť.
Samozřejmostí je, že se naši žáci účastní řady olympiád, středoškolské odborné činnosti (SOČ), recitačních soutěží, besed s odborníky z praxe a vysokých škol.

Škola nabízí svým žákům celou řadu kroužků – konzervace v cizích jazycích s rodilým mluvčím, výpočetní technika, výtvarný kroužek, sportovní kroužek nebo literární kroužek.