Podmínky přijetí

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, rozhodla ředitelka školy o podmínkách 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia vzdělávání v denní formě studia pro školní rok 2021/2022 takto:

– obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté denní studium

– IZO: 110007671
– REDIZO: 600006441

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 26.

Termín podání přihlášky: do 1. března 2021.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JP je stanovena na základě § 60, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Přijímací řízení – jednotná kritéria

Přijímací zkoušky zahrnují: Testy z Matematiky a její aplikace (MAT) a Českého jazyka a literatury (ČJL). Testy jsou tvořené a vyhodnocované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, kterými je určen obsah vzdělávání žáků na prvním stupni povinné školní docházky.

Doba na vypracování testů: MAT – 70 minut, ČJL – 60 minut.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Povolené pomůcky ke konání přijímací zkoušky jsou pouze psací potřeby, propisovačka či pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

Maximální bodový zisk jednotné zkoušky je 100 bodů (50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka).

Další část zkoušek tvoří – školní přijímací zkouška – formou písemného testu všeobecných znalostí.

Uchazeč o studium bude přijat na základě výsledků dosažených na základní škole, resp. ve 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ a podle doplňkových kritérií.

Přijímací řízení – kritéria daná školou

Žáci mohou získat za test všeobecných znalostí 30 bodů.
Za prospěch ze ZŠ může žák získat max. 15 bodů, tj. 5 bodů za každé ze sledovaných pololetí.
Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 5 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,4).
Dalších 7 bodů může získat žák za účast v olympiádách a soutěžích.

Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopise.
Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Potvrzení lékaře nevyžadujeme. Přihlášku pro první kolo je třeba doručit škole nejpozději do 1. března 2021.

Na přihlášce uchazeč uvede dvě školy ve stejném pořadí. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem a potvrzené základní školou.

Jednotné zkoušky potom bude uchazeč skládat na obou školách v pořadí, které uvede na přihlášce.
Každý uchazeč může konat oba testy jednotné zkoušky dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

V Praze dne 1. září 2020
RNDr. Eva Závětová.
ředitelka školy
________________________________________
Doporučujeme, aby v přihlášce ke studiu (na její druhé straně u klasifikace) bylo uvedeno, že se žák zúčastnil např. olympiád, projektů či soutěží.
Tuto skutečnost můžete také doložit získanými diplomy či osvědčením, příp. potvrzením školy. Kopie přiložte prosím k přihlášce ke studiu.