Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 v prvním kole přijímacího řízení.

V souladu s ustanovením § 59, 60 a násl. a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o., Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 PRAHA 9, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020, který obsahuje:

– seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
– datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
– poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku
– poznámky

 

Seznam přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

PŘIJATI

 

pořadí registrační číslo
1 118
2 13
3 69
4 50
5 123
6 8
7 141
8 10
9 121
10 12
11 33
12 27
13 66
14 92
15 116
16 40
17 91
18 55
19 64
20 108
21 15
22 38
23 89
24 112
25 41
26 139
27 9
28 127
29 133
30 14
31 79
32 4
33 37
34 43
35 90
36 119
37 3
38 124
39 142
40 30
41 35
42 70
43 107
44 2
45 61
46 125

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

29. duben 2019

Poučení o dalším postupu a právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. nejpozději 15. května 2019. Do tohoto data také musí zákonní zástupci podepsat smlouvu o studiu a uhradit první částku školného ve výši 18 500 Kč hotově při podpisu smlouvy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Poznámky

Podle § 60e zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. První přijatý uchazeč získal 149 bodů, poslední přijatý uchazeč získal 116 bodů.

Pokud přijatý uchazeč nechce studovat v naší škole, uvítáme toto sdělení e-mailem předem.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud máte zájem o studium v naší škole, podejte odvolání a svůj úmysl můžete také sdělit telefonicky nebo e-mailem předem před doručením poštou.